Expertise

Met akoestisch onderzoek en een grondige data-analyse beoordelen wij of het geluidsniveau van uw project voldoet aan alle wet- en regelgeving. Dit kan éénmalig, bijvoorbeeld bij een bedrijf, of voor een langere periode zoals bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Daarnaast voeren wij controles uit voor overheid en particulieren. Uiteraard brengen wij waar nodig advies uit om het geluidsniveau omlaag te brengen.

Wij gebruiken hiervoor de nieuwste meetinstrumenten die op de markt zijn, zoals geavanceerde geluidmonitoringssystemen en een akoestische camera. Een akoestische camera brengt geluid letterlijk in beeld.

Lawaaibeheersing

Geluid kan mooi, maar ook hinderlijk en schadelijk zijn. Zo kunnen hoge geluidniveaus het gehoor beschadigen.

Bouwakoestiek

In nieuwe gebouwen wordt al op voorhand rekening gehouden met de akoestiek in een gebouw of woning.

ruimteakoestiek

Een goede akoestiek voorkomt geluidoverlast, zorgt voor een rustige en een fijne (werk)omgeving.

arbo

Teveel geluid op de werkvloer is ongezond. Toch worden de geluidsnormen vaak onbedoeld overschreden. 

Geluiddetectie

Tekst over de akoestische camera en hoe deze ingezet wordt en wat het doel is. 

Productontwikkeling

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en/of installaties kan het voor productontwikkelaars handig zijn indicatieve meetresultaten te hebben van de akoestische prestaties van hun product en/of installaties.

Trillingen

Een tekst over trillingen, hoe zijn deze van toepassing op jullie werkgebieden? Wat zijn jullie ervaringen? Wat doen jullie hiermee? Hoe meten jullie die? Enzovoorts. Het mooiste is om net zo’n lange tekst als links.

Meetapparatuur

In nieuwe gebouwen wordt al op voorhand rekening gehouden met de akoestiek in een gebouw of woning.

Lawaaibeheersing

Geluid kan mooi, maar ook hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo kunnen hoge geluidniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet. Voor het aspect geluid zijn verschillende wet- en regelgeving van toepassing, maar de bekendste wet is toch wel de Wet geluidhinder. Het doel van de Wet geluidhinder is het beschermen van de mens tegen geluidhinder.

Voor de bestrijding van geluidhinder kunnen verschillende soorten maatregelen worden getroffen, zoals bestrijding van geluid aan de bron door: bijvoorbeeld stillere wegdekken, het vervangen van een ventilator, de aanschaf van een stillere heftruck, het zachter zetten van de stereo of het dempen van de piano.

 

Maatregelen in de overdracht tussen de bron en de ontvanger zijn bijvoorbeeld: het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal of een betere muurisolatie tussen een horeca-inrichting en een woning.

Maatregelen aan de kant van de ontvanger kunnen bestaan uit: het aanbrengen van (extra) geluidisolatie aan de woning en het rekening houden met geluidnormeringseisen bij het ontwerpen van woningen. Een maatregel op de arbeidsplaats kan bijvoorbeeld het dragen van otoplastieken zijn.

 

In alle gevallen moet het akoestisch onderzoek uitwijzen of de wettelijke (voorkeurs)grenswaarden bij wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om aan de (voorkeurs)grenswaarden te voldoen. Door geluidmetingen en/ of –berekeningen wordt de geluidsituatie inzichtelijk gemaakt en beoordeeld. Dit doen we met geluidmeters en modeleringssoftware, die voldoen aan de voor deze onderzoeken geldende normen.

Bouwakoestiek

In nieuwe gebouwen wordt al op voorhand rekening gehouden met de akoestiek in een gebouw of woning. Contactgeluid, luchtgeluid en burengeluid kunnen al tijdens de bouw voorkomen worden met de juiste maatregelen. Zo voldoet een gebouw direct aan alle regels van het Bouwbesluit. Wij adviseren over geluidisolatie en -absorptie om geluidoverlast in de toekomst te voorkomen. Met slimme technieken die in de bouwconstructie worden meegenomen wordt een gebouw al snel een duurzame en prettige plek om te vertoeven.

Ruimteakoestiek

Een goede akoestiek voorkomt geluidoverlast, zorgt voor een rustige en een fijne (werk)omgeving. Ook draagt een goede akoestiek bij aan de spraakverstaanbaarheid in een bepaalde ruimte. Een kantoor met goede akoestiek verhoogd de productiviteit. Elementen die bijdragen aan een goede akoestiek zijn: externe en interne geluidisolatie, geluidabsorptie, ruimteakoestiek en installatiegeluid. Wij adviseren over de keuze van bouwkundige constructies, afwerkingsmaterialen en de uitvoering van technische installaties.

ARBO

Teveel geluid op de werkvloer is ongezond. Toch worden de geluidsnormen vaak onbedoeld overschreden. In de werkplaats van de garage of de timmerfabriek loopt het geluidsniveau vaak hoger op dan is toegestaan. Dat zorgt niet alleen voor gehoorschade, maar verstoort ook de concentratie, wat de veiligheid op de werkvloer niet ten goede komt. Als werknemers klachten hebben, komen werkgevers vaak op eigen initiatief bij ons voor een geluidonderzoek. Ook kan via een verplichting vanuit de Arbeidsomstandighedenwet (ARBO) een geluidsmeting worden verricht om te zien of er aan de geluidsnormen volgens de ARBO wet- en regelgeving  wordt voldaan. Na onze geluidsmetingen komen wij met concrete, praktische adviezen, zoals het dragen van gehoorbescherming of het omkasten van een machine zodat de werkvloer voortaan voldoet aan de regels van ARBO wet- en regelgeving.

Geluiddetectie

Nog geen tekst

Productontwikkeling

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en/of installaties kan het voor productontwikkelaars handig zijn indicatieve meetresultaten te hebben van de akoestische prestaties van hun product en/of installaties. De Geluidpraktijk kan die metingen uitvoeren. Wij kunnen ondersteuning bieden bij het ontwikkelen van nieuwe materialen door het gebruik van voorspellingsmodellen, laboratoriummetingen en state-of-the-art kennis.

Trillingen

Nog geen tekst

Meetaparatuur

Nog geen tekst